HORARIO DE SECRETARIA PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

LUNS A VENRES : de 09:30 a 13.30

 

PROCESO ADMISIÓN – PRESENTACIÓN SOLICITUDES

PRESENTAR ORIXINAL e COPIA de toda a documentación para compulsa e rexistro da solicitude.

 

FORMALIZACIÓN DA SOLICITUDE

A solicitude será única e poderase presentar

 

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO

SOLICITUDE DE ADMISIÓN – IMPRESO ED550B –  (cumprimentado e asinado por ambos proxenitores)

DNI ou Libro de Familia do Alumno/a. (copia e orixinal)

 

OUTRA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SE É PRECISO 

Se o alumno xa está escolarizado: documento que acredite os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo (Certificado do curso no que está matriculado o alumno).

Se denega a consulta dos datos – DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar. (Copia e orixinal)

En caso de Separción / divorcio: Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio. (Copia e orixinal)

 

¿QUÉN TEN QUE ASINAR A SOLICITUDE?

Matrimonio non separado legalmente nin divorciado e parella de feito inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia : Pode asinala calquera das persoas titulares da patria potestade.

Proxenitores separados ou divorciados legalmente que compartan patria potestade: é necesaria a SINATURA DE AMBOS OS DOUS.

Patria Postestad atribuída con carácter exclusivo a un dos proxenitores legalmente separados ou divorciados : asinada só por aquel que teña atribuída a patria potestade.

En situacións de violencia de xénero : só requirirá a sinatura da nai.

IMPORTANTE:  O ANEXO II bis firmado por ambos proxenitores para incorporación dos datos a solicitude e a comprobación.

 

INFORMACIÓN SOBRE A SOLICITUDE

A solicitude presentada nun centro educativo poderá anularse mediante a presentación dunha nova, indicando expresamente por escrito que quedan sen efecto as presentadas con anterioridade. A renuncia á solicitude rexistrada nun centro só se admitirá ata o último día do prazo de presentación de solicitudes. Logo do devantido prazo a solicitude será vinculante. A duplicidade de solicitudes determinará a escolarización da/o alumna/o conforme ao procedemento subsidiario regulado no Capítulo IV da Orde.

As solicitudes presentadas nos centros fóra do prazo de admisión, as duplicadas e as que conteñan erros ou datos falsos sobre os datos do/da alumno/a ou na documentación serán remitidas á Xefatura Territorial, da que recibirán unha notificación para que presenten alegaccións e acheguen os documentos ou xustificación que estimen procedentes nun prazo de 5 días hábiles.