INFORMACIÓN BAREMO – ADMISIONES 2022 – 2023

Los cursos con mayor número de solicitudes presentadas que plazas ofertadas deberán presentar la documentación justificativa de los criterios de baremo marcados en la solicitud si no fue aportada con ella.

La presentación de esta documentación tiene carácter voluntario. La no presentación de dicha documentación impedirá valorar el criterio o criterios para efectos de determinar la puntuación correspondiente. La falta de presentación en plazo de la documentación impedirá dar por acreditado el criterio o criterios alegados en la solicitud y en consecuencia impedirá valorarlos a efectos de determinar la puntuación.

Los cursos con menor número de solicitudes presentadas que plazas ofertadas, al existir disponibilidad de plazas para todos los solicitantes, no deberán presentar documentación complementaria ya que no es necesario baremar.

 

CURSOS EN LOS QUE HAY QUE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN  SI NO FUE APORTADA CON LA SOLICITUD

SEXTO E.INFANTIL (5 años)

2º E.PRIMARIA

 

CALENDARIO ADMISIÓNS 2022 – 2023

 

SORTEO LETRA : 23 de febreiro do 2022 – 10:00 h. (Resolución sorteo)

 

PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN : 1 ao 21 de marzo de 2022.

Os días 1 e 2 de marzo o centro permanecerá cerrado.

Aplicación admisión alumnado aberta dende o 1 de marzo ata o 21 de marzo para a presentación telemática de solicitudes.

 

INFORMACIÓN CURSOS ONDE SE BAREMANa páxina web do centro unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes.

Nos cursos nos que o número de solicitudes sexa superior ao número de prazas ofertadas solicitarase aportar documentación acreditativa para baremo. Nos cursos onde non sexa necesario baremar xa non será necesario presentar documentación.

 

Aportar documentos dos criterios de baremo : do 24 de marzo ao 6 de abril de 2022.  –  Debido a actual situación sanitaria COVID poderase presentar toda a documentación no momento da solicitude.

 

LISTAXE PROVISIONAL : 25 de abril 2022 – 17:00 h – Taboleiro de anuncios do centro.

 

Reclamación listaxe provisional (no centro) : 10 días hábiles contados a partires dos dous seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes.

 

LISTAXE DEFINITIVA : 13 de maio 2022 – 15:00 h – Taboleiro de anuncios do centro.

 

FORMALIZACIÓN  MATRÍCULA : Matrícula Educación Infantil – Matrícula Educación Primaria : 20 ao 30 xuño de 2022.

 

(*) A consulta das listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas só se poderá realizar de forma:

Presencial : No taboleiro de anuncios do centro, situado no interior do edificio escolar.

Non Presencial : A través da aplicación “admisiónalumnado” empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre.

 

PRAZAS OFERTADAS 2022 – 2023

NIVEL EDUCATIVO

PRAZAS OFERTADAS

4º E.INFANTIL (3 ANOS)

88 + 12

5º E.INFANTIL (4 ANOS)

14

1º E.PRIMARIA

14

2º E.PRIMARIA

1

3º E.PRIMARIA

9

4º E.PRIMARIA

2

 

 

NOTA INFORMATIVA

De conformidade co art.14.2 da Orde de marzo 2013, a solicitude será única e terá carácter vinculante.  Cada alumna/o só pode presentar unha única solicitude no Centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle – A presentada nun centro educativo poderá anularse mediante a presentación dunha nova, indicando expresamente por escrito que quedan sen efecto as presentadas con anterioridade. A renuncia á solicitude rexistrada nun centro só se admitirá ata o último día do prazo de presentación de solicitudes. Logo do devantido prazo a solicitude será vinculante. A duplicidade de solicitudes determinará a escolarización da/o alumna/o conforme ao procedemento subsidiario regulado no Capítulo IV da Orde.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro de orixe, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun Centro Educativo, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do incio do prazo de presentación de solicitudes de admisión .

As familias poderán consultar o estado da tramitaicón das súas solicitudes a  través da aplicación informática “admisiónalumnado” usando o código de solicitude e o número do DNI da persona solicitante.

O Colexio Hijas de Jesús está adscrito ao Colexio CRISTO REY HH.MARISTAS DE A CORUÑA

 

CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO

Alumna/o solicitante cun vínculo familiar de 1º ou 2º grao, en liña directa, cun antigo alumno/a dos centros Colegios Hijas de Jesús e/ou  HH.Maristas, que cursaran neles algúns dos cursos.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 • Madrugadores.
 • Comedor.
 • Permanencia de tarde.
 • Transporte escolar.

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

  • Fútbol
  • Baloncesto
  • Gimansia rítmica
  • Baile moderno
  • Robótica
  • Inglés
  • Iniciación a la música
  • Patinaje

ENLACES DE INTERESE

HORARIO  SECRETARIA PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN

LUNS A VENRES : de 09:30 a 13:30 horas.

Fora do horario indicado será necesario cita previa.