CALENDARIO ADMISIÓNS 2021 – 2022

PUBLICACIÓN PRAZAS VACANTES : Antes do 1 de marzo.

SORTEO LETRA : Última semana de febreiro.

PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN : 1 – 20 de marzo.

Aportar documentos dos criterios de baremo : 10 días hábiles contados a partir dos 2 seguintes ao remate da presentación de solicitudes.

LISTAXE PROVISIONAL : Antes do 25 de abril.

Reclamación listaxe provisional (no centro) : 5 días hábiles dende o día seguinte a publicanción da listaxe provisional.

LISTAXE DEFINITIVA : Antes do 15 de maio.

FORMALIZACIÓN  MATRÍCULA : Matrícula Educación Infantil – Matrícula Educación Primaria : 20 – 30 de xuño.

 

(*) A consulta das listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas só se poderá realizar de forma:

Presencial : No taboleiro de anuncios do centro, situado no interior do edificio escolar.

Non Presencial : A través da aplicación “admisiónalumnado” empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre.

 

PRAZAS OFERTADAS 2021 – 2022

PUBLICARANSE ANTES DO 1 DE MARZO DE 2021 

 

NOTA INFORMATIVA

De conformidade co art.14.2 da Orde de marzo 2013, a solicitude será única e terá carácter vinculante.  Cada alumna/o só pode presentar unha única solicitude no Centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle – A presentada nun centro educativo poderá anularse mediante a presentación dunha nova, indicando expresamente por escrito que quedan sen efecto as presentadas con anterioridade. A renuncia á solicitude rexistrada nun centro só se admitirá ata o último día do prazo de presentación de solicitudes. Logo do devantido prazo a solicitude será vinculante. A duplicidade de solicitudes determinará a escolarización da/o alumna/o conforme ao procedemento subsidiario regulado no Capítulo IV da Orde.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro de orixe, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun Centro Educativo, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do incio do prazo de presentación de solicitudes de admisión .

As familias poderán consultar o estado da tramitaicón das súas solicitudes a  través da aplicación informática “admisiónalumnado” usando o código de solicitude e o número do DNI da persona solicitante.

O Colexio Hijas de Jesús está adscrito ao Colexio CRISTO REY HH.MARISTAS DE A CORUÑA

CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO

Alumna/o solicitante cun vínculo familiar de 1º ou 2º grao, en liña directa, cun antigo alumno/a dos centros Colegios Hijas de Jesús e/ou  HH.Maristas, que cursaran neles algúns dos cursos.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 • Madrugadores.
 • Comedor.
 • Permanencia de tarde.
 • Transporte escolar. 

  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

  • Fútbol
  • Baloncesto
  • Gimansia rítmica
  • Baile moderno
  • Robótica
  • Inglés
  • Iniciación a la música
  • Patinaje

ENLACES DE INTERESE

 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinazas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 – pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • DOG Nº79/2013 – Corrección de erros da orde 12 de marzo de 2013
 • ORDE do 18 de decembro de 2020  pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • MAPA DE ZONA DE INFLUENCIA COLEXIOS PRIVADOS E CONCERTADOS (A CORUÑA).
 • APLICACIÓN SOLICITUDE POR INTERNET. 
 • ANEXO II (FORMULARIO DE ADMISIÓN – PENDENTE PUBLICACION 2021-2022).