CRITERIOS DE BAREMO E PUNTUACIÓN 

Existencia de irmás/irmáns no centro e no caso de irmás/áns que nacesen dun parto múltiple (*) (art.20)

 Unha irmá/irmán matriculado no centro – 8 PUNTOS

Segundo e seguintes irmáns matriculados no centro – 2 PUNTOS POR IRMÁN (*)

(*) Sempre que soliciten o mesmo centro e o domicilio familiar estea na área de influencia.

 

Pai, nai ou titor legal traballador do centro (*) (art.21) – 3 PUNTOS

(non acumulable a de ambos proxenitores)

 

Proximidade do domicilio familiar ao centro (art.22) – (non acumulable coa proximidade do lugar de traballo)

 Domicilio familiar na área de influencia do centro – 6 PUNTOS

Domicilio familiar nas áreas limítrofes – 3 PUNTOS

Domicilio familiar noutras áreas – 0 PUNTOS

 

Proximidade do lugar de traballo ao centro (art.22)  – (non acumulable coa proximidades familiar)

Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal na área de influencia do centro – 4 PUNTOS

Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal nas áreas limítrofes – 2 PUNTOS

Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal noutras áreas – 0 PUNTOS

 

Renda anual da unidade familiar (art.23.7) con referencia o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) do 2019 : 6.454,03 Euros anuais.

Ingresos inferiores a 0,5 veces o IPREM – 3 PUNTOS

Ingresos iguais ou superiores a 0,5 e inferiores a 0,75 veces IPREM – 2 PUNTOS

Ingresos iguais ou superiores a 0,75 veces e inferior ao IPREM – 1 PUNTO

Ingresos iguais ou superiores ao IPREM – 0 PUNTOS

 

Familia Numerosa (art.24)

Familia numerosa de categoría especial – 3 PUNTOS

Familia numerosa de categoría xeral – 2 PUNTOS

 

Familia monoparental (art.25)

Condición de familia monoparental – 2 PUNTOS

 

Discapacidades igual ou superior ao 33% (art.26)

No alumno ou alumna – 4 PUNTOS

No pai, nai ou titor/a legal – 3 PUNTOS

Nos irmáns do alumno/a – 1 PUNTOS por cada un.

 

Criterio complementario aprobado polo Consello Escolar dos centros (art.28) – 1 PUNTO

 Alumno solicitante cun vínculo familiar de 1º ou 2º grao, en liña directa, cun antigo alumno dos Colexios Hijas de Jesús e/ou HH Maristas, que cursara neles algún dos cursos.

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE na puntuación final atendendo á seguinte orden de preferencia .

 1. Maior puntuación no apartado de ter irmás/irmáns matriculados no centro.
 2. Maior puntuación no apartado de ter nai, pai ou titores traballando no centro.
 3. Maior puntuación no apartado de proximidade do domicilio familiar ou laboral.
 4. Maior puntuación no apartado de renda da unidade familiar.
 5. Posuir a condición de familia numerosa.
 6. Posuir a condición de familia monoparental.
 7. Maior puntuación no apartado de discapacidade.
 8. Criterio establacido polo centro.

Se unha vez aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o resultado do sorteo público realizado na Consellería de Educación.

*** CANDO OS APELIDOS VAIAN PRECEDIDOS DE PREPOSICIÓNS, CONXUNCIÓNS OU ARTIGOS, ESTES NON SERÁN TIDOS EN CONTA.

*** SE A ALUMNA OU ALUMNO CARECE DE SEGUNDO APELIDO,O LUGAR DESTE SERÁ OCUPADO POLO NOME.

 

 

ACREDITACIÓN DOS PUNTOS

(Documentación a presentar no caso de que exista máis demanda que oferta de postos escolares)

Acreditación de irmás/irmáns matriculados no centro (art.20) – os que vaian a continuar escolarizados no centro durante o curso escolar para o que se solicita a admisión

 • Fotocopia completa do libro ou libros de familia
 • Fotocopia da resolución ditada pola Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar (no caso de menores en situación de acollemento)
  • parto múltiple – sempre que soliciten o mesmo centro e o domicilio familiar en área influencia.
  • Fillas e fillos das familias formadas por nais ou pais separados ou divorciados, ainda que non sexan fillos común

Acreditación de nai ou pai, titora ou titor legal que traballe no centro educativo (art.21)

 • Documento acreditativo expedido polo propio centro educativo.
 • Vinculado ao centro no prazo de presentación da solicitude.

Acreditación do domicilio familiar na área de influencia do centro ou na área limítrofe (art.22)

 • Certificado do padrón municipal expedido no ano actual (antigüedade no padrón mínima dun ano) onde figuren todos os membros da unidade familiar que convivan nel. Será o principal medio de acreditación das circunstancias da unidade familiar: domicilio familiar, membros da familia que conviven ne e data de alta na vivienda.
 • Cando os representantes legais do alumno vivan en domicilios diferentes, considerarase como domicilio familiar o daquel con quen este conviva.

Se non coincidise o domicilio familiar co fiscal, deberá presentar a documentación complementaria seguinte:

 • Copia autentificada do título que lexitima a ocupación da vivenda declarada como domicilio familiar.(escritura compraventa, doazón, aluguer)
 • Contrato de alta e recibos actualizados de subministracións (auga, luz, gas) a nome da persoa que solicita na vivenda declarada como domicilio familiar.

Acreditación do lugar de traballo da nai, pai ou titor/a legal na área de influencia ou na área limítrofe (art.22)

 • Documento expedido para o efecto polo empregador xunto cunha copia de contrato de traballo (para traballadores/as por conta allea)
 • Alta censal inicial ante a Axencia Estaltal Tributaria, con todas as modificacións posteriores e as altas na Tesouraría Xeral no Réxime de Seguridad Social (para traballadores/as por conta propia)
 • Certificado da Xefatura de Persoal correspondente (para persoal ao servizo das administracións públicas)

(*) Acreditación da renda anual da unidade familiar (art.23)

Salvo oposición expresa que conste na solicitude, consultarase de forma autómatica este dato.

 • No caso en que a Axencia Estatal de Administración Tributaria non dispoña dos datos tributarios das persoas integrantes da unidade familiar, estas deberán achegar unha certificación de haberes, ou calquera outro documento de cada unha delas que permita aplicar o baremo.
 • A autorización tanto si a tributación e conxunta como individual será asinada por ambos os dous cónxuxes.

– Para a valoración terase en conta a Renda da Unidade Familiar o exercicio fiscal en dous anos anterior o ano natural que se presenta solicitude. A suma das casiñas 435 (Base impoñible) e 460 (base impoñible de aforro) do IRPF 2019 – que se dividirá polo número de membros da unidade familiar ao día 28 de febreiro de 2021.

O IPREM para o ano 2019 está fixado en 6.454,03 €

Unidade Familiar : * cónxuxes non separados legalmente e parellas de feito inscritas no rexistro cos fillos menores de idade ou maiores incapacitados * nulidade, separación ou divorcio: pola nai ou pai e os/as fillos/as que residan habitualmente cun ou outro que reúnan os requisitos do punto anterior anterior. * custodia compartida: persoas que convivan no domicilio familiar indicado na solicitude.

(*) Acredidatación da condición de familia numerosa (art.24)

 • Salvo oposición expresa que conste na solicitude, consultarase de forma autómatica e non será necesario acreditalo
 • Se non se autoriza a comprobación, Fotocopia do título oficial de familia numerosa en vigor ou do carné familiar galego ou da copia da solicitude de recoñocemento ou renovación.

Acreditación da condición de familia monoparental (art.25)

 • CERTIFICACIÓN DE RECOÑECEMENTO da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Politica Social, ou pola autoridade competente doutras admistracións públicas.

(*) Acreditación da condición de discapacidades (art.26)

 • Salvo oposición expresa que conste na solicitude, consultarase de forma autómatica e non será necesario acreditalo se a discapacidade está recoñecida pola Xunta de Galicia.
 • Se non se autoriza a consulta ou está recoñecida por outro órgano competente da Administración pública – Certificado do ditame sobre a discapacidades igual ou superior ao 33% no alumno/a, nai, pai titor/a legal ou irmáns emitido polo órgano competente da Administración pública. (recoñecida antes da presentación das solicitudes).

Acreditación para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (art.37)

 • Documentación xustificativa das devanditas situación e circunstancias. No caso de alegar situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais, económicos ou culturáis, achegarán o informe dos servizos oficiais competentes.

Criterio complementario aprobado polo Consello Escolar dos Centros (art.28)

 • Certificado orixinal a favor do antiguo alumno do Colexio de orixe. A presentación do orixinal e a copia do libro de familia, dni e cantos outros documentos foran necesarios para acreditar o parentesco co alumno solicitante. (Expdt Académico).

(*) só cando denegue a súa consulta automática de datos pola Consellería de Educación