CRITERIOS DE BAREMO E PUNTUACIÓN 

Existencia de irmás/irmáns no centro  (art.9.1.a)

Unha irmá/irmán matriculado no centro – 8 PUNTOS

Segundo e seguintes irmáns matriculados no centro – 2 PUNTOS POR IRMÁN (*)

(*) máximo 14 puntos.

 

Proximidade do domicilio familiar ao centro (art.9.1.b) – (non acumulable coa proximidade do lugar de traballo)

Domicilio familiar na área de influencia do centro – 8 PUNTOS

Domicilio familiar nas áreas limítrofes – 4 PUNTOS

Domicilio familiar noutras áreas – 0 PUNTOS

 

Proximidade do lugar de traballo ao centro (art.9.1.b)  – (non acumulable coa proximidades familiar)

Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal na área de influencia do centro – 6 PUNTOS

Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal nas áreas limítrofes – 3 PUNTOS

Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal noutras áreas – 0 PUNTOS

 

Renda anual da unidade familiar (art.9.1.c) con referencia o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) do exercicio fiscal a que corresponda.

Ingresos inferiores a 0,5 veces o IPREM – 3 PUNTOS

Ingresos iguais ou superiores a 0,5 e inferiores a 0,75 veces IPREM – 2 PUNTOS

Ingresos iguais ou superiores a 0,75 veces e inferior ao IPREM – 1 PUNTO

Ingresos iguais ou superiores ao IPREM – 0 PUNTOS

 

Pai, nai ou titor legal traballador do centro (*) (art.9.1.d) – 3 PUNTOS

(non acumulable a de ambos proxenitores)

 

Familia Numerosa (art.9.1.e)

Familia numerosa de categoría especial – 3 PUNTOS

Familia numerosa de categoría xeral – 2 PUNTOS

 

Irmáns nados dun parto múltiple (art.9.1.f) – (sempre que soliciten o mesmo centro)

Se son dous  – 8 PUNTOS

Máis de dous – 10 PUNTOS

 

Familia monoparental (art.9.1.g)

Condición de familia monoparental – 2 PUNTOS

 

Discapacidades igual ou superior ao 33% (art.9.1.h)

No alumno ou alumna – 4 PUNTOS

No pai, nai ou titor/a legal – 3 PUNTOS

Nos irmáns do alumno/a – 1 PUNTOS por cada un.

 

Vítima de violencia de xenéro (art.9.1.i) (calquera dos membros computables da unidade familiar)

Condición de vítima de violencia de xénero – 2 PUNTOS

 

Vítima de terrorismo (art.9.1.j) (calquera dos membros computables da unidade familiar)

Condición de vítima de terrorismo – 2 PUNTOS

 

Criterio complementario aprobado polo Consello Escolar dos centros (art.9.1.k) – 1 PUNTO

 Alumno solicitante cun vínculo familiar de 1º ou 2º grao, en liña directa, cun antigo alumno dos Colexios Hijas de Jesús e/ou HH Maristas, que cursara neles algún dos cursos.

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE na puntuación final atendendo á seguinte orden de preferencia .

En caso de empate na puntuación total resolverase atendendo á maior puntuación obtida en cada un dos criterios de baremo referidos, seguindo a mesma orde.

 1. Irmás/irmáns matriculados no centro.
 2. Proximidade do domicilio familiar ou laboral.
 3. Renda da unidade familiar.
 4. Nai, pai ou titores traballando no centro.
 5. Condición de familia numerosa.
 6. Irmáns nados dun parto múltiple.
 7. Condición de familia monoparental.
 8.  Discapacidades.
 9.  Vítima de violencia de xénero.
 10. Vítima de terrorismo.
 11. Criterio complementario establecido polo centro.

Se unha vez aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase por sorteo público.

*** CANDO OS APELIDOS VAIAN PRECEDIDOS DE PREPOSICIÓNS, CONXUNCIÓNS OU ARTIGOS, ESTES NON SERÁN TIDOS EN CONTA.

*** SE A ALUMNA OU ALUMNO CARECE DE SEGUNDO APELIDO,O LUGAR DESTE SERÁ OCUPADO POLO NOME.

 

ACREDITACIÓN DOS PUNTOS

(Documentación a presentar no caso de que exista máis demanda que oferta de postos escolares)

Acreditación de irmás/irmáns matriculados no centro (art.9.1.a) – os que vaian a continuar escolarizados no centro durante o curso escolar para o que se solicita a admisión.

 • Fotocopia completa do libro ou libros de familia
 • Fotocopia da resolución ditada pola Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar (no caso de menores en situación de acollemento)

 

Acreditación do domicilio familiar na área de influencia do centro ou na área limítrofe (art.9.1.b)

 • Certificado do padrón municipal expedido no ano actual (antigüedade no padrón mínima dun ano) onde figuren todos os membros da unidade familiar que convivan nel. Será o principal medio de acreditación das circunstancias da unidade familiar: domicilio familiar, membros da familia que conviven nel e data de alta na vivienda. Certificado expedido dentro do ano natural que corresponda.
 • Cando os representantes legais do alumno vivan en domicilios diferentes, considerarase como domicilio familiar o daquel con quen este conviva.

Se non coincidise o domicilio familiar co fiscal, deberá presentar a documentación complementaria seguinte:

 • Copia autentificada do título que lexitima a ocupación da vivenda declarada como domicilio familiar.(escritura compraventa, doazón, aluguer)
 • Contrato de alta e recibos actualizados de subministracións (auga, luz, gas) a nome da persoa que solicita na vivenda declarada como domicilio familiar.

 

Acreditación do lugar de traballo da nai, pai ou titor/a legal na área de influencia ou na área limítrofe (art.9.1.b)

 • Documento expedido para o efecto polo empregador xunto cunha copia de contrato de traballo (para traballadores/as por conta allea)
 • Alta censal inicial ante a Axencia Estaltal Tributaria, con todas as modificacións posteriores e as altas na Tesouraría Xeral no Réxime de Seguridad Social (para traballadores/as por conta propia)
 • Certificado da Xefatura de Persoal correspondente (para persoal ao servizo das administracións públicas)

 

Acreditación da renda anual da unidade familiar (art.9.1.c) – (*) Salvo oposición expresa que conste na solicitude, consultarase de forma autómatica este dato.

 • No caso en que a Axencia Estatal de Administración Tributaria non dispoña dos datos tributarios das persoas integrantes da unidade familiar, estas deberán achegar unha certificación de haberes, ou calquera outro documento de cada unha delas que permita aplicar o baremo.
 • A autorización tanto si a tributación e conxunta como individual será asinada por ambos os dous cónxuxes.
 • Para a valoración terase en conta a Renda da Unidade Familiar o exercicio fiscal en dous anos anterior o ano natural que se presenta solicitude. A suma das casiñas 435 (Base impoñible) e 460 (base impoñible de aforro) do IRPF 2020 – que se dividirá polo número de membros da unidade familiar ao día 28 de febreiro de 2022.
 • O IPREM para o ano 2020 está fixado en 6.454,03 €

Unidade Familiar : * cónxuxes non separados legalmente e parellas de feito inscritas no rexistro.  * Fillos/as menores de idade.  * Fillos/as maiores de idade con discapacidade.  * Fillos/as solteiros menores de 25 anos se conviven no domicilio familiar.  * A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou análoga relación de afectividade ás anteriores con convivencia no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado, agos nos casos de custodia compartida.

Nos casos de separación ou divorcio:

 • Con custodia compartida: a unidade familiar está composta polas pesoas proxenitoras e os seus descendentes comúns.
 • Con custodia exclusiva: a unidade familiar está composta pla persoa proxenitora que teña a custodia exclusiva e os fillos suxeitos a esta custodia; e de ser o caso, polo novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación de afectividade á persona proxenitora. Non se inclúe á outra persoa proxenitora do alumnado.

 

Acreditación de nai ou pai, titora ou titor legal que traballe no centro educativo (art.9.1.d )

 • Documento acreditativo expedido polo propio centro educativo.
 • Vinculado ao centro no prazo de presentación da solicitude mediante contrato de traballo.

 

Acreditación da condición de familia numerosa (art.9.1.e) – (*) Salvo oposición expresa que conste na solicitude, consultarase de forma autómatica e non será necesario acreditalo

 • Se non se autoriza a comprobación, Fotocopia do título oficial de familia numerosa en vigor ou do carné familiar galego ou da copia da solicitude de recoñocemento ou renovación.

 

Acreditación da condición de familia monoparental (art.9.1.g)

 • O núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal.
 • CERTIFICACIÓN DE RECOÑECEMENTO da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Politica Social da Xunta de Galicia, ou pola autoridade competente doutras admistracións públicas.

 

Acreditación da condición de discapacidades (art.9.1.h) – (*) Salvo oposición expresa que conste na solicitude, consultarase de forma autómatica e non será necesario acreditalo se a discapacidade está recoñecida pola Xunta de Galicia.

 • Se non se autoriza a consulta ou está recoñecida por outro órgano competente da Administración pública – Certificado de recoñocemento do grao de discapacidade igual ou superior ao 33% no alumno/a, nai, pai titor/a legal ou irmáns emitido polo órgano competente da Administración pública. (recoñecida antes da presentación das solicitudes). Xustificación de cobro dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez ou dunha pensión equivalente de Clases Pasivas.

 

Acreditación vítima de violencia de xénero (art.9.1.i)

 • Documento que acredite a dita situación conforme ao previsto na normativa vixente.

 

Acreditación vítima de terrorismo (art.9.1.j)

 • Documento que acredite a dita situación conforme ao previsto na normativa vixente.

 

Acreditación para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

 • Documentación xustificativa das devanditas situación e circunstancias. No caso de alegar situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais, económicos ou culturáis, achegarán o informe dos servizos oficiais competentes.

 

Criterio complementario aprobado polo Consello Escolar dos Centros (art.9.1.k)

 • Certificado orixinal a favor do antiguo alumno do Colexio de orixe. A presentación do orixinal e a copia do libro de familia, dni e cantos outros documentos foran necesarios para acreditar o parentesco co alumno solicitante.

 

(*) só cando denegue a súa consulta automática de datos pola Consellería de Educación