CALENDARIO ADMISIÓNS 2021 – 2022

SORTEO LETRA : Última semana de febreiro.

PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN : 1 – 22 de marzo. O dia 19 de marzo, festivo – O centro permanecerá cerrado.

INFORMACIÓN CURSOS ONDE SE BAREMA : 23 de marzo  – na páxina web do centro.

Nos cursos nos que o número de solicitudes sexa superior ao número de prazas ofertadas solicitarase aportar documentación acreditativa para baremo. Nos cursos onde non sexa necesario baremar xa non será necesario presentar documentación.

Aportar documentos dos criterios de baremo : Do 25 de marzo ao 15 de abril  –  Debido a actual situación sanitaria COVID poderase presentar toda a documentación no momento da solicitude.

LISTAXE PROVISIONAL : 23 de abril  –  Taboleiro de anuncios do centro – a partir das 15:00 horas.

Reclamación listaxe provisional (no centro) : Do 26 ao 30 de abril.

LISTAXE DEFINITIVA : 13 de maio  – Taboleiro de anuncios do centro – a partir das 15:00 horas.

FORMALIZACIÓN  MATRÍCULA : Matrícula Educación Infantil – Matrícula Educación Primaria : 20 – 30 de xuño.

 

(*) A consulta das listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas só se poderá realizar de forma:

Presencial : No taboleiro de anuncios do centro, situado no interior do edificio escolar.

Non Presencial : A través da aplicación “admisiónalumnado” empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre.

 

PRAZAS OFERTADAS 2021 – 2022

NIVEL EDUCATIVO

PRAZAS OFERTADAS

4º E.INFANTIL (3 ANOS)

88 + 12

5º E.INFANTIL (4 ANOS)

1

6º E.INFANTIL (5 ANOS)

14

1º E.PRIMARIA

1

2º E.PRIMARIA

14

3º E.PRIMARIA

1

 

NOTA INFORMATIVA

De conformidade co art.14.2 da Orde de marzo 2013, a solicitude será única e terá carácter vinculante.  Cada alumna/o só pode presentar unha única solicitude no Centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle – A presentada nun centro educativo poderá anularse mediante a presentación dunha nova, indicando expresamente por escrito que quedan sen efecto as presentadas con anterioridade. A renuncia á solicitude rexistrada nun centro só se admitirá ata o último día do prazo de presentación de solicitudes. Logo do devantido prazo a solicitude será vinculante. A duplicidade de solicitudes determinará a escolarización da/o alumna/o conforme ao procedemento subsidiario regulado no Capítulo IV da Orde.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro de orixe, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun Centro Educativo, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do incio do prazo de presentación de solicitudes de admisión .

As familias poderán consultar o estado da tramitaicón das súas solicitudes a  través da aplicación informáticaadmisiónalumnado usando o código de solicitude e o número do DNI da persona solicitante.

O Colexio Hijas de Jesús está adscrito ao Colexio CRISTO REY HH.MARISTAS DE A CORUÑA

CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO

Alumna/o solicitante cun vínculo familiar de 1º ou 2º grao, en liña directa, cun antigo alumno/a dos centros Colegios Hijas de Jesús e/ou  HH.Maristas, que cursaran neles algúns dos cursos.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 • Madrugadores.
 • Comedor.
 • Permanencia de tarde.
 • Transporte escolar.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

  • Fútbol
  • Baloncesto
  • Gimansia rítmica
  • Baile moderno
  • Robótica
  • Inglés
  • Iniciación a la música
  • Patinaje

ENLACES DE INTERESE

 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinazas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 – pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • DOG Nº79/2013 – Corrección de erros da orde 12 de marzo de 2013
 • ORDE do 18 de decembro de 2020  pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • MAPA DE ZONA DE INFLUENCIA COLEXIOS PRIVADOS E CONCERTADOS (A CORUÑA).
 • APLICACIÓN SOLICITUDE POR INTERNET.
 • ANEXO II (FORMULARIO DE ADMISIÓN).

 

HORARIO SECRETARIA PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN

LUNS A VENRES : de 09:30 a 13.30 horas.